Support Staff

 • Garrett Johnson
  Garrett Johnson
  Paraprofessional, Behavior Management
  Phone:
  John Neely
  John Neely
  Paraprofessional, LMC & Supervisory
  Phone:
  Liz Birkelo
  Liz Birkelo
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Kay Boje
  Kay Boje
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Kris Canaday
  Kris Canaday
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Araceli Carranza
  Araceli Carranza
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Daniela Cervantes Gallegos
  Daniela Cervantes Gallegos
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Jonathan Coward
  Jonathan Coward
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Monica Gentile
  Monica Gentile
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Heidi Jenkins
  Heidi Jenkins
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Kelsey Larson
  Kelsey Larson
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Diane McIntosh
  Diane McIntosh
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Deborah Moss
  Deborah Moss
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Connie O'Connell
  Connie O'Connell
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Alejandra Pijoan
  Alejandra Pijoan
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Erica Rauworth
  Erica Rauworth
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Varsha Schusted
  Varsha Schusted
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Laura Thompson
  Laura Thompson
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Dianna Uribe-Tellez
  Dianna Uribe-Tellez
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Diane Weidt
  Diane Weidt
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  Julie Zarambo
  Julie Zarambo
  Paraprofessional, Special Education
  Phone:
  David Christensen
  David Christensen
  Paraprofessional, Supervisory
  Phone:
  Laila Lamhioui
  Laila Lamhioui
  Paraprofessional, Supervisory
  Phone:
  Sarah Solbro
  Sarah Solbro
  Paraprofessional, Supervisory
  Phone:
  Patti Vasilakes
  Patti Vasilakes
  Paraprofessional, Supervisory & Clerical
  Phone: